Nhôm đúc Phúc Phúc Lộc

Cửa cổng nhôm đúc

cong_nhom_duc_loc_phat_1156701068_565276956.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 153

cong_nhom_duc_loc_phat_1518769904_520545901.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 152

cong_nhom_duc_loc_phat_1560605473_468649288.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 151

cong_nhom_duc_loc_phat_499206974_855986987.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 150

cong_nhom_duc_loc_phat_748893243_36315086.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 149

cong_nhom_duc_loc_phat_82454610_1170928614.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 148

cong_nhom_duc_loc_phat_220140941_158649892.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 147

cong_nhom_duc_loc_phat_1116308109_1035421383.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 146

cong_nhom_duc_loc_phat_1675178066_368511924.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 145

cong_nhom_duc_loc_phat_89485760_1592822535.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 144

cong_nhom_duc_loc_phat_1652591781_1803800283.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 143

cong_nhom_duc_loc_phat_1002640351_763215804.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 142

cong_nhom_duc_loc_phat_530761238_184639650.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 141

cong_nhom_duc_loc_phat_260079212_420627129.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 140

cong_nhom_duc_loc_phat_393372677_1824546418.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 139

cong_nhom_duc_loc_phat_613320253_1670153682.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 138

cong_nhom_duc_loc_phat_1538744445_1576063444.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 137

cong_nhom_duc_loc_phat_333995413_1320444046.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 136

cong_nhom_duc_loc_phat_444771764_1963961662.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 134

cong_nhom_duc_loc_phat_1036492763_84444909.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 133

cong_nhom_duc_loc_phat_328741707_1324534797.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 132

cong_nhom_duc_loc_phat_822470204_2048628320.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 131

cong_nhom_duc_loc_phat_1938243708_1968136054.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 130

cong_nhom_duc_loc_phat_157936656_434074689.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 129

cong_nhom_duc_loc_phat_1860819851_1222205149.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 128

cong_nhom_duc_loc_phat_1971179362_1348097359.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 128

cong_nhom_duc_loc_phat_1344116730_6985210.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 127

cong_nhom_duc_loc_phat_58204867_347862959.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 126

cong_nhom_duc_loc_phat_1902835776_1956336547.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 125

cong_nhom_duc_loc_phat_1716149316_1223831072.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 124

cong_nhom_duc_loc_phat_1552256347_286309111.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 123

cong_nhom_duc_loc_phat_190639415_1577397568.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 122

cong_nhom_duc_loc_phat_2099321918_1579215447.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 121

cong_nhom_duc_loc_phat_1816824359_569292890.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 120

cong_nhom_duc_loc_phat_1004247852_736142370.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 119

cong_nhom_duc_loc_phat_706934518_834840540.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 118

cong_nhom_duc_loc_phat_891553390_1096596305.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 117

cong_nhom_duc_loc_phat_587897184_2095996167.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 116

cong_nhom_duc_loc_phat_1759114893_1688589348.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 115

cong_nhom_duc_loc_phat_688505707_1103646131.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 114

cong_nhom_duc_loc_phat_1296740840_91086278.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 113

cong_nhom_duc_loc_phat_1194071752_1781771602.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 112

cong_nhom_duc_loc_phat_627696196_1828816862.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 111

cong_nhom_duc_loc_phat_1500153512_71517412.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 110

cong_nhom_duc_loc_phat_1665890332_1593100830.png

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 109

cong_nhom_duc_loc_phat_930728414_1038388541.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 108

cong_nhom_duc_loc_phat_36445449_1331440946.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 107

cong_nhom_duc_loc_phat_1324531093_975926462.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 106

cong_nhom_duc_loc_phat_1266170149_1096705435.png

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 105

cong_nhom_duc_loc_phat_1391863537_231307162.png

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 104

cong_nhom_duc_loc_phat_337600060_1475403719.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 103

cong_nhom_duc_loc_phat_1348072578_1155736713.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 102

cong_nhom_duc_loc_phat_1456915311_438591582.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 101

cong_nhom_duc_loc_phat_2143415953_831350044.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 100

cong_nhom_duc_loc_phat_2094078189_2002565167.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 099

cong_nhom_duc_loc_phat_1276608611_362401404.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 098

cong_nhom_duc_loc_phat_1806932044_1447867069.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 097

cong_nhom_duc_loc_phat_1464691017_1916243247.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 096

cong_nhom_duc_loc_phat_1657876517_1295693807.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 095

cong_nhom_duc_loc_phat_2134522035_272670623.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 094

cong_nhom_duc_loc_phat_1670837855_1334035379.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 093

cong_nhom_duc_loc_phat_143792621_1472755704.png

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 092

cong_nhom_duc_loc_phat_412645608_1745041639.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 091

cong_nhom_duc_loc_phat_1171599789_654831604.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 090

cong_nhom_duc_loc_phat_2706104_1179742119.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 089

cong_nhom_duc_loc_phat_1669460246_1679497083.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 088

cong_nhom_duc_loc_phat_1175473954_1030151356.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 087

cong_nhom_duc_loc_phat_106366822_322821593.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 086

cong_nhom_duc_loc_phat_1859332219_2111492893.png

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 085

cong_nhom_duc_loc_phat_1437949409_1729552086.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 084

cong_nhom_duc_loc_phat_1139470357_1810839129.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 083

cong_nhom_duc_loc_phat_1187645827_1676902888.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 082

cong_nhom_duc_loc_phat_138069403_1539714764.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 081

cong_nhom_duc_loc_phat_771030163_1407206268.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 080

cong_nhom_duc_loc_phat_1202473131_247044360.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 079

cong_nhom_duc_loc_phat_88528474_1739706453.jpeg

Cửa cổng nhôm đú8 mẫu 070

cong_nhom_duc_loc_phat_342988956_186066597.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 077

cong_nhom_duc_loc_phat_332297473_1320431087.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 075

cong_nhom_duc_loc_phat_1862115809_131919375.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 074

cong_nhom_duc_loc_phat_1136664614_1352098452.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 073

cong_nhom_duc_loc_phat_922544297_614545181.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 072

cong_nhom_duc_loc_phat_1105496738_876435237.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 071

cong_nhom_duc_loc_phat_500756773_168121520.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 070

cong_nhom_duc_loc_phat_1878669735_1921248402.png

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 069

cong_nhom_duc_loc_phat_953888554_341244347.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 068

cong_nhom_duc_loc_phat_686688300_1609314891.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 067

cong_nhom_duc_loc_phat_1117607708_1720549157.png

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 066

cong_nhom_duc_loc_phat_558671437_1796773406.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 065

cong_nhom_duc_loc_phat_1792400388_552347405.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 064

cong_nhom_duc_loc_phat_216607257_58445654.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 063

cong_nhom_duc_loc_phat_1609323364_1905180828.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 062

cong_nhom_duc_loc_phat_423525373_281095147.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 061

cong_nhom_duc_loc_phat_2052896973_746659594.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 060

cong_nhom_duc_loc_phat_905714398_1487764718.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 059

cong_nhom_duc_loc_phat_1490151598_799268886.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 058

cong_nhom_duc_loc_phat_1511348715_1946425919.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 057

cong_nhom_duc_loc_phat_1924423691_1318056869.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 056

cong_nhom_duc_loc_phat_446160425_1698234061.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 055

cong_nhom_duc_loc_phat_520312743_540965869.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 054

cong_nhom_duc_loc_phat_650407040_1956491857.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 053

cong_nhom_duc_loc_phat_445161490_551477540.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 052

cong_nhom_duc_loc_phat_281776145_421656496.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 051

cong_nhom_duc_loc_phat_1521738217_877197498.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 050

cong_nhom_duc_loc_phat_814155370_1127731803.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 049

cong_nhom_duc_loc_phat_487034106_66569361.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 048

cong_nhom_duc_loc_phat_1396457885_1465229283.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 047

cong_nhom_duc_loc_phat_1974770291_1408079401.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 046

cong_nhom_duc_loc_phat_1449742091_11329080.png

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 045

cong_nhom_duc_loc_phat_1644450549_67072759.png

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 044

cong_nhom_duc_loc_phat_1855036936_1263997034.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 043

cong_nhom_duc_loc_phat_1241386705_239650000.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 042

cong_nhom_duc_loc_phat_1271834606_20367124.png

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 041

cong_nhom_duc_loc_phat_1019771182_947536304.jpeg

CỬA CỔNG NHÔM ĐÚC MẪU 041

cong_nhom_duc_loc_phat_1644499161_34981189.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 040

cong_nhom_duc_loc_phat_866751318_2002128139.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 039

cong_nhom_duc_loc_phat_862886437_459441674.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 038

cong_nhom_duc_loc_phat_1374054373_1051774201.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 037

cong_nhom_duc_loc_phat_424483945_1954338349.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 036

cong_nhom_duc_loc_phat_811994248_598032349.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 035

cong_nhom_duc_loc_phat_1878129462_1383228117.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 034

cong_nhom_duc_loc_phat_182802114_537770376.png

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 033

cong_nhom_duc_loc_phat_1477688255_890195289.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 032

cong_nhom_duc_loc_phat_1684428414_2014958597.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 031

cong_nhom_duc_loc_phat_1598371392_749594192.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 030

cong_nhom_duc_loc_phat_1900238983_1897627409.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 029

cong_nhom_duc_loc_phat_1855922718_1390010808.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 028

cong_nhom_duc_loc_phat_2134628528_182724720.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 027

cong_nhom_duc_loc_phat_1432548883_1530737032.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 026

cong_nhom_duc_loc_phat_231066910_2097360965.png

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 025

cong_nhom_duc_loc_phat_423564903_523967100.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 024

cong_nhom_duc_loc_phat_1306785142_1762399472.png

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 023

product_1433210110_1168249295.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 022

product_1939276745_1770260188.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 021

product_1714554847_1870857480.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 020

product_527965557_642849630.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 019

product_2145386505_1654196473.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 018

product_1402211726_1581058637.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 017

product_2005009047_781392089.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 015

product_1578240602_971183461.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 014

product_274997775_583867505.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 013

product_838211536_1777796793.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 012

product_1999700656_1578502745.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 011

product_1533414187_782702803.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 010

product_501882350_953882038.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 009

product_1890059438_1472269384.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 008

product_1349783170_1235030168.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 007

product_363208820_2078736704.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 006

product_525081986_731191747.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 005

product_1841956238_2067464564.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 004

product_1553861324_1132401270.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 003

product_996938989_1697974317.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 002

product_97789256_1132270199.jpeg

Cửa cổng nhôm đúc mẫu 001

Hàng rào nhôm đúc

cong_nhom_duc_loc_phat_291244472_1353990420.jpeg

Hàng rào nhôm đúc mẫu 008

product_1867777302_788338873.jpeg

Hàng rào nhôm đúc mẫu 007

product_1230901420_289350092.jpeg

Hàng rào nhôm đúc mẫu 006

product_164504594_552541443.jpeg

Hàng rào nhôm đúc mẫu 005

product_783685838_129442997.jpeg

Hàng rào nhôm đúc mẫu 004

product_863901529_14624459.jpeg

Hàng rào nhôm đúc mẫu 003

product_352329895_557391084.jpeg

Hàng rào nhôm đúc mẫu 002

product_842209214_435167013.jpeg

Hàng rào nhôm đúc mẫu 001

Chông nhôm đúc

cong_nhom_duc_loc_phat_1996479007_1167225635.jpeg

CHÔNG NHÔM ĐÚC MẪU 007

cong_nhom_duc_loc_phat_1919016769_1389550728.jpeg

CHÔNG NHÔM ĐÚC MẪU 006

cong_nhom_duc_loc_phat_866482347_297742880.jpeg

CHÔNG NHÔM ĐÚC MẪU 005

cong_nhom_duc_loc_phat_180975181_1628362892.jpeg

CHÔNG NHÔM ĐÚC MẪU 004

cong_nhom_duc_loc_phat_848860063_857611355.jpeg

Chông nhôm đúc mẫu 003

product_1237586061_1353518705.png

Chông nhôm đúc mẫu 002

product_878057239_752294240.jpeg

Chông nhôm đúc mẫu 002

Bông gió nhôm đúc

product_1627130231_1132794485.jpeg

Bông gió nhôm đúc mẫu 001

product_1977221912_1242239095.jpeg

Bông gió nhôm đúc mẫu 002

product_283648487_318841155.jpeg

Bông gió nhôm đúc mẫu 003

product_4335355_1750271801.jpeg

Bông gió nhôm đúc mẫu 005

cong_nhom_duc_loc_phat_1207596798_566372076.jpeg

Bông gió nhôm đúc mẫu 006

cong_nhom_duc_loc_phat_1939441456_744302755.png

Bông gió nhôm đúc mẫu 007

cong_nhom_duc_loc_phat_786093736_59676741.jpeg

Bông gió nhôm đúc mẫu 008

Cầu thang nhôm đúc

product_1533610794_435035942.jpeg

Cầu thang nhôm đúc mẫu 001

product_1140920911_1923482643.jpeg

Cầu thang nhôm đúc mẫu 002

product_1049564152_1696335924.jpeg

Cầu thang nhôm đúc mẫu 003

product_883627773_923276868.jpeg

Cầu thang nhôm đúc mẫu 005

cong_nhom_duc_loc_phat_1612403353_790529616.jpeg

Cầu thang nhôm đúc mẫu 006

cong_nhom_duc_loc_phat_357293017_1998427861.jpeg

Cầu thang nhôm đúc mẫu 007

cong_nhom_duc_loc_phat_708431814_1308830781.jpeg

Cầu thang nhôm đúc mẫu 008

cong_nhom_duc_loc_phat_1003417741_1254513922.jpeg

CẦU THANG NHÔM ĐÚC MẪU 009

cong_nhom_duc_loc_phat_2109811023_2057146914.jpeg

CẦU THANG NHÔM ĐÚC MẪU 010

cong_nhom_duc_loc_phat_1713807549_63869980.jpeg

CẦU THANG NHÔM ĐÚC MẪU 011

cong_nhom_duc_loc_phat_1406814029_715544248.jpeg

CẦU THANG NHÔM ĐÚC MẪU 012

cong_nhom_duc_loc_phat_892440451_1817005658.jpeg

CẦU THANG NHÔM ĐÚC MẪU 013

cong_nhom_duc_loc_phat_1552862116_1466312674.jpeg

CẦU THANG NHÔM ĐÚC MẪU 011

cong_nhom_duc_loc_phat_284464511_441381391.jpeg

CẦU THANG NHÔM ĐÚC MẪU 012

cong_nhom_duc_loc_phat_1395086413_1146513797.jpeg

CẦU THANG NHÔM ĐÚC MẪU 014

Bảng số nhà, đèn nhôm đúc

product_992220419_1452084390.jpeg

Số nhà, đèn mẫu 001

product_245441177_2026242612.jpeg

Số nhà, đèn mẫu 002

product_19670708_401940416.jpeg

Số nhà, đèn mẫu 003

product_350691503_2022965827.jpeg

Số nhà, đèn mẫu 004

cong_nhom_duc_loc_phat_983223170_3704728.jpeg

SỐ NHÀ, ĐÈN MẪU 005

cong_nhom_duc_loc_phat_615227474_558656491.jpeg

SỐ NHÀ, ĐÈN MẪU 006

cong_nhom_duc_loc_phat_176272711_1524819261.jpeg

SỐ NHÀ, ĐÈN MẪU 007

cong_nhom_duc_loc_phat_1774880647_1780727466.jpeg

SỐ NHÀ, ĐÈN MẪU 008

cong_nhom_duc_loc_phat_47772550_45256710.jpeg

SỐ NHÀ, ĐÈN MẪU 009

Trụ và ốp trụ nhôm đúc

product_524098951_322052404.jpeg

Trụ, ốp trụ nhôm đúc mẫu 001

cong_nhom_duc_loc_phat_693995040_1954572961.png

Trụ, ốp trụ nhôm đúc mẫu 002

cong_nhom_duc_loc_phat_1037052707_1965727271.png

Trụ, ốp trụ nhôm đúc mẫu 003

cong_nhom_duc_loc_phat_1172026293_1844656793.png

Trụ, ốp trụ nhôm đúc mẫu 004

cong_nhom_duc_loc_phat_713806759_1890868115.png

Trụ, ốp trụ nhôm đúc mẫu 005

cong_nhom_duc_loc_phat_1190415806_1908639961.png

Trụ, ốp trụ nhôm đúc mẫu 006

cong_nhom_duc_loc_phat_674698196_668221823.jpeg

TRỤ, ỐP TRỤ NHÔM ĐÚC MẪU 007

cong_nhom_duc_loc_phat_1041549522_289157248.jpeg

TRỤ, ỐP TRỤ NHÔM ĐÚC MẪU 008

cong_nhom_duc_loc_phat_875845408_1638404151.jpeg

TRỤ, ỐP TRỤ NHÔM ĐÚC MẪU 009

cong_nhom_duc_loc_phat_1081346419_615414671.jpeg

TRỤ, ỐP TRỤ NHÔM ĐÚC MẪU 010

cong_nhom_duc_loc_phat_885172078_359031354.jpeg

TRỤ, ỐP TRỤ NHÔM ĐÚC MẪU 011

Dự án đã thi công

Dịch vụ cung cấp